Kullanım Sözleşmesi

DEDEKTİF KULLANIM SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİMİZİN İSTEĞİNE DAYALI YAPILMAKTADIR

————————————————————————————————————

ARAŞTIRMA TALEP SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir örnek olup yapılan işe göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Madde 1: Sözleşmenin Tarafları.

İş bu sözleşmenin tarafları, ………………………………………İsimli (Araştırmayı talep eden taraf) ile Şehit Cahar Dudayev Cd Ataşehir / İstanbul adresinde mukim STAR Özel Dedektiflik Danışmanlık, Araştırma ve Takip Hizmetleri firması (Araştırmacı) olarak anılacaktır.

Madde 2: Sözleşmenin Konusu.

Bu sözleşme Araştırmacı tarafından Araştırmayı talep eden tarafa verilecek araştırma ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar. Hizmet alacak olan taraf Araştırmayı talep eden , hizmet verecek olan taraf ise Araştırmacı olarak adlandırılmıştır.

Madde 3: Yasal Uyarı:

Araştırmacıya, Araştırmayı talep eden tarafça işin tüm bilgileri ve konu ile ilgili belgelerin verilmesi ile sözleşmenin imzalanması sonucunda işe başlanmış olacaktır.
Bu anlaşmaya göre;
a) Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu’na aykırı ve T.C. Yasalarınca uygun olmayan hiç bir iş talep edilemez
b) Özel yaşamı etkileyecek hiç bir iş talep edilemez.
c) Araştırmayı talep eden; Araştırmacı’ dan talep ettiği işin karşılığında elde edilecek bilgi ve belgelerin sadece bilgi amaçlı olduğunu bilir. Araştırmayı talep eden, kendisine verilen bilgi ve belgelerin dışında bir belge talep edemez.
d) Taraflar arasında yapılan anlaşma gizlilik gerektirdiğinden işin her aşamasında tarafların herhangi biri ikinci şahıslara veya basına bilgi vermesi durumunda iş sözleşmesi fesih
edileceğinden anlaşmayı ihlal eden taraf yasal yaptırımları peşinen kabul eder.
e) Araştırmacı; sözleşme konusu hizmetin her aşamasında Araştırmayı talep eden tarafın talebi üzerine bilgi vermekle mükelleftir.

Madde 4: İşin Adı ve Nitelikleri:

İşin mahiyetine göre bu bölüm doldurulacaktır.

Madde 5: Ücretlendirme:

İşin mahiyetine göre bu bölüm doldurulacaktır.

Madde 6:

Tarafların herhangi biri dilediği zaman önceden yazılı veya beyan etmek sureti ile işi durdurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı fes edebilir. Ancak sözleşme bedeli geri iade edilmez.

Madde 7:

Taraflar bu sözleşmede belirtilen kurallara aynen uyacaklarını beyan ederek; belirtilen kurallara uyulmaması durumunda, sözleşmeyi ihlal eden taraf karşı tarafın uğradığı zararı peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 8:

İş bu sözleşme aşağıda Adı Soyadı ve T.C. Numaraları ve imzaları bulunan taraflarca okunarak anlaşma mutabakatına varılmış olup; 2 nüsha halinde hazırlanarak imzalanmıştır. İhtilaf vukuunda T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme 8. Madde olarak tarafların rızası ile hazırlanarak müştereken tanzim ile imza altına alınmıştır.

Tarih ……/…../2018

Sohbeti Başlat
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?